BILETY WSTĘPU:
Ulgowy 15 PLN*
Normalny 25 PLN
Rodzinny 50 PLN**

OPŁATY
ENTRY FEES

Wystawcy krajowi [PLN]

Foreign exhibitors [EUR]

23.09.2023
lub
24.09.2023
23.09.2023
oraz 
24.09.2023
23.09.2023
or
24.09.2023
23.09.2023
and
24.09.2023
Pierwszy pies
150
280
55
100
First dog
Następny pies
130
240
45
80
Every additional dog
Klasa: mł. szczeniąt/szczeniąt/weteranów
85
150
35
60
Class: minor puppy/puppy/veteran
Najlepsza Para | Best Brace
Młody Prezenter | Junior Handling
Katalog wersja drukowana
20
20
10
10
Catalog printed version
Parking przedsprzedaż
25
50
10
15
Parking tickets pre-order
Parking w dniu wystawy
40
N/D
20
N/D
Parking tickets on the show day

Zgłoszenia | Entry from

Rasy polskie 50% dla Wystawców z PL
Podane ceny są cenami bez katalogu.
Katalog w formie pliku PDF będzie dostępny dla każdego wystawcy w systemie na każdy dzień wystawy, na dwie godziny przed rozpoczęciem oceny w ringu. Katalogi w wersji drukowanej można zakupić z wyprzedzeniem w systemie wystawy.NET przy zgłaszaniu psa. Będą one dostępne do odbioru w dniu wystawy.
Catalog in the form of PDF file will be available for each exhibitor in the system on each of the exhibition day, two hours before the start of judging in the rings.
Catalogs in the printed version can be purchased in advance in the wystawy.NET system while doing dogs entry.
They will be available to be picked up on the day of the exhibition. 
Karty parkingowe w promocyjnej cenie  można zakupić on-line w systemie wystawy.NET
Opłaty parkingowe wnoszone w dniu wystawy wynoszą (za 1 dzień osobno), w zależności od dostępności miejsc parkingowych.
Parking tickets at special price are now available on-line at www.wystawy.NET system. Pre-order is only per each day.
Normal price, paid on the show day, is for an each day and is dependable on number of parking space left (we cannot guarantee a parking place if you don not pre-order it)
  • Kobieta i Pies (Sobota i Niedziela 14:00 Ring Przygotowawczy)

Zapraszamy, jak co roku do bezpłatnej konkurencji, w której oceniany będzie styl, dopasowanie oraz pomysłowość i kreatywność!!! Na nominowane pary będą oczekiwać bardzo atrakcyjne nagrody! Do konkurencji mogą przystąpić Panie w wieku minimum 18 lat wraz z psami które uczestniczą w naszej wystawie.

  • Woman and Dog (Saturday and Sunday 2 p.m. Collection Ring)

We invite you to the free competition every year which will evaluate your style, fitting, ingenuity and creativity!!!
There will be very attractive prizes waiting for nominated couples! Competitors can become ladies being 18 and older.

Informacje regulaminowe związane z wystawą:
Wszelkie zmiany, w tym zmiany klas możliwe są jedynie w wyjątkowych wypadkach, tylko do dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń, mailem (adres @ zgodny   z adresem zgłoszeniowym). Wysłanie zgłoszenia do klasy championów będzie możliwe tylko z dołączonym dyplomem championatu krajowego lub międzynarodowego (dotyczy championatów tzw. „dorosłych”). Wysłanie zgłoszenia do klasy użytkowej będzie możliwe tylko z dołączonym certyfikatem użytkowości (dotyczy wszystkich ras uprawnionych przez FCI do startu w klasie użytkowej). Zgłoszenia do których nie zostaną dołączone certyfikaty (championatu lub użytkowości) zostaną automatycznie przesunięte do klasy otwartej bez dodatkowego powiadamiania właścicieli. Zostaną zaakceptowane tylko psy, które mają podany nr rodowodu (dla psów z klasy szczeniąt i młodzieży dopuszcza się adnotację „w przygotowaniu„) oraz numer rejestracyjny – obowiązkowy dla wszystkich psów zarejestrowanych w Polsce. Wymagany jest nr rodowodu „pierwotny”, dla psów z PKR nostryfikowanym. Potwierdzenia innych tytułów do zamieszczenia w katalogu należy dosłać mailem, tylko wtedy zostaną zamieszczone. Każdy zgłoszony pies podlega opłacie, niezależnie od jego wystawienia. Za tego samego właściciela, (uprawnionego do zniżki na kolejne psy) przyjmuje się właścicieli o identycznie brzmiącym imieniu i nazwisku. „Za pierwszego psa” (uprawniającego do zniżek na kolejne zgłoszone psy), uznaje się psa zgłoszonego do klasy: młodzieży, pośredniej, otwartej, użytkowej lub championów. Zniżka dotyczy tylko psów zgłoszonych do wymienionych klas. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
Od 1 stycznia 2016 r. nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.
Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony pozostawione naturalne jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu. Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.
Wystawca oświadcza zgłaszając psa na wystawę, że przyjmuję na siebie odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez swojego psa, ma opłaconą składkę członkowską w ZKwP za rok bieżący, a zgłaszany pies jest zarejestrowany w oddziale ZKwP oraz wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w katalogu wystawowym i ich przetwarzanie. Obsada sędziowska może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.
Na wystawie i terenach przyległych obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży szczeniąt.
Information from the Dog Show Regulations:
All changes, including class transfers, are only possible in exceptional cases, up to the final day of the official application acceptance, by post (address @ compliant with the address of the application). You can submit your entry into the Champion class only with the national or international champion certificate (for „adult” masters). To enter a dog in working class, the entry form must be accompanied by a copy of the FCI compulsory certificate, WCC (Working Class Certificate) (valid for all classes recognized by the FCI for the start in the Working class). Dogs whose applications are delivered without any required certificates (Champion or Working class) are automatically transferred to the Open class without further notice to the owners. Only dogs with the pedigree number are accepted (puppies and juniors are allowed with a note „in preparation”) and the registration number is obligatory for all dogs registered in Poland. For dogs with a recognized PKR the number of the original pedigree is required. The acknowledgments of other titles, which are to be included in the catalog, are to be sent by e-mail, only then they will appear in the catalog. Each dog is subjected to a fee, regardless of whether it is shown or not. Everyone with an identical name and first name is considered for the same owner (entitled to reduction of the fee for the next dog). The first dog (entitled to reduction of the fee for the next entered dogs) is a dog that has been registered in the junior, intermediate, open, working or champion class. The organizer reserves the right to refuse the acceptance of any application without giving reasons.
Since 1st January 2016 dogs born after 1st January 2012 in Poland have been no longer accepted with cropped ears and/or docked tails in dog shows.
Dogs, born in countries where there is a ban on cropping or docking, must have natural ears and/or tails which are a condition for acceptance into the show and evaluation in the ring. Dogs, born in countries where there is no ban on cropping and docking, are accepted into the show with cropped and natural ears and/or docked and natural tails.
The exhibitor declares that he assumes responsibility for any damage caused by his dog, has paid the membership fee in the ZKwP for the current year and the reported dog is registered in the branch office of ZKwP. The exhibitor agrees to release his personal data in the dog show catalog and for further processing. The judges may be changed for reasons beyond the control of the organizer. It is strictly forbidden to sell puppies on the dog show grounds and adjacent areas.

„Dane osobowe uczestników, gości będą przetwarzane przez ZKwP w zakresie niezbędnym na potrzeby realizacji niniejszego wydarzenia. Pełna treść klauzuli informacyjnej jest zamieszczona na stronie internetowej Zarządu Głównego ZKwP, w zakładce pn. RODO. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie się Państwo również kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych ZKwP telefonicznie: 668 497 313 i/lub drogą e-mail na adres: iodzkwp@zkwp.pl.”

Bilety wstępu:
*uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych do ukończenia 24 roku życia: na podstawie legitymacji szkolnej; studenci szkół wyższych – na podstawie legitymacji studenckiej, emeryci, renciści
**dwie osoby dorosłe i dziecko/i (1-3 dzieci, któremu przysługują bilety ulgowe)