Specjalistyczna Bokserów 07.07.2018

SPECJALISTYCZNA WYSTAWA BOKSERÓW
Klubu Wybieralnego O PUCHAR KALINKI
oraz Nocna Gala Bokserów i kwalifikacje hodowlane ZTP
SPECIALIST BOXER DOG SHOW – KALINKA CUP
+ BOXER NIGHT GALA &  BREEDING CLASSIFICATION  ZTP

WYNIKI WYSTAWY I NOCNEJ GALI BOKSERÓW

RESULTS BOXER DOG SHOW & BOXER NIGHT GALA

Gratulujemy także uczestnikom kwalifikacji hodowlanych za doskonałe przygotowanie i bardzo dobrą prezentację. Wszystkie psy zdały.

SĘDZIOWIE / JUDGES

Wystawa 07.07.2018 (sobota) godz. 10.00 / Dog Show 07.07.2018 (Saturday) 10.00

                          Ralf Brinkmann (D)  psy / males

                          Jaromír Špicera (CZ)  suki / females

 

Kwalifikacje hodowlane ZTP  08.07.2018 ( niedziela ) godz. 10.00  / Breeding Clasification

ZTP 30.06.2017( Sunday ) –  10.00

Ralf Brinkmann (D)  –  ZTP

Pozorant / Helper

Krzysztof Sokołowski

Nocna Gala Bokserów 07.07.2018 (sobota) godz. 22.00 / Boxer Night Gala 07.07.2018 (Saturday) 22.00

Sędziowie : Ewa Kozłowska, Waldemar Mrowiec, Alena Žarská

                             Organizator zastrzega sobie prawo zmiany obsady sędziowskiej.

PROGRAM / EVHENT
06.07.2018  Piątek / Friday
Spotkanie z pozorantem przed testami ZTP
07.07.2018  Sobota / Saturday / Samstag
0800 – 0930 Przyjmowanie psów, wydawanie numerów / Entering of the dogs, serve out start numbers / Einlass der Hunde, Ausgebe Startnummern
1000  Rozpoczęcie wystawy /Beginning of Dog Show / Beginn der Ausstellung
1015  Rozpoczęcie sędziowania /Beginning of judgements / Beginn des richtens
1300  Konkurencje Finałowe / Final Competitions  / Endrunde
19 00  Spotkanie i kolacja. Wszystko odbywać się będzie na terenie wystawy, na Ośrodku Szkolenia Psów we Wrocławiu na Niskich Łąkach /  The meeting and dinner . The meeting will take place in the Dog Show, the Dog Training Centre in Wroclaw, Na Niskich Lakach 7 street / Das Treffen und Abendessen . Das Treffen findet in der Ausstellung, die Dog Training Center in Wroclaw, Na Niskich Lakach 7 Straße
22 00  Nocna Gala Bokserów / Boxer Night Gala
         Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody.
08.07.2018  Niedziela / Sunday / Sonntag
1000   Rozpoczęcie przeglądu ZTP / Start breeding tests – ZTP / Start Zucht Tests – ZTP
1200 Testy Psychiczne dla wszystkich psów.
KLASY / CLASSES / KLASSEN

– MŁODSZYCH SZCZENIĄT/ MINOR PUPPY CLASS / MINOR JÜNGSTENKLASSE

4 do 6 miesięcy / 4 to 6 months / 4 – 6 monaten

– SZCZENIĄT / PUPPY CLASS / JÜNGSTENKLASSE

6 do 9 miesięcy /  6 to 9 months / 6 – 9 m.

– MŁODZIEŻY / YOUTH CLASS / JUNGENDKLASSE

9 do 12 miesięcy / 9 to 12 months / 9 – 12 m.

– MŁODYCH PSÓW / YOUNG CLASS / JUNGHUNDKLASSE

12 do 18 miesięcy / 12 to 18 months / 12 – 18 m.

POŚREDNIA / INTERMEDIATE CLASS / ZWISCHENKLASSE

15 do 24 miesięcy / 15 to 24 months / 15 – 24 m.

– OTWARTA / OPEN CLASS / OFFENE KLASSE

ponad 15 miesięcy / 15 months and over / + 15  m.

– UŻYTKOWA / WORKING CLASS / GEBRAUCHSHUNDKLASSE

psy z certyfikatem użytkowości FCI / dogs with FCI official working certificate /  mit FCI Bestätigung.

– CHAMPIONÓW / CHAMPIONS /  CHAMPIONKLASSE

psy posiadające Tytuł Championa lub Interchampiona  / dogs with recognized Champion, International Champion  Title / fur Hunde die schon den Title des Int.Ch. Order Ch. Errungen haben

– WETERANÓW  /  VETERANS /  VETERANENKLASSE

psy powyżej 8 roku życia / dogs aged  8 years and over / + 8 jahre

– HONOROWA / HONOUR CLASSE / EHRENKLASSE

Opis psa na ringu – bez klasyfikacji / Description of the dog in the ring – no classification / Beschreibung des Hundes im Ring – keine Einstufung

Prezentacja na ringu honorowym / Presentation of the honorary ring / Präsentation der Ehrenring

 

►►►  W klasie honorowej biorą udział psy /suki z tytułem Championa lub Młodzieżowego Championa zgłoszone tylko w tej klasie .

►►►  In Honour Classe involving only dogs / bitches with the title of Champion or Junior Champion     reported only to the class of honor.

►►►  In denen nur  Ehrenklasse Hunde / Hündinnen mit dem Titel Champion oder Jugend Champion berichtet  nur die Klasie der Ehre.

 

Zgodnie z regulaminem wystawowym przy zgłoszeniach od klasy młodych psów/suk wzwyż wymagane jest podanie numeru rodowodu. Psy z rodowodami w przygotowaniu mogą być wystawiane wyłącznie w klasie młodszych szczeniąt, szczeniąt i młodzieży. / In accordance with the rules of the exhibition at the declarations of a class of young dogs / bitches up is required to provide your pedigree. Dogs with pedigrees in the preparation may be issued only in the minor puppy class, puppy class, junior and youth classes. / In Übereinstimmung mit den Regeln der Ausstellung in den Erklärungen einer Klasse von jungen Rüden / Hündinnen bis benötigt, um Ihre Stammbaum geben. Hunde mit Stammbaum in der Vorbereitung darf nur in der Minor Jüngstenklasse , Jüngstenklasse, Jugendklasse und Junghundklasse ausgegeben werden.

W przypadku zgłoszeń do klasy użytkowej lub championów wymagane jest dołączenie kopii dokumentu uprawniającego. Zgłoszenia bez tego dokumentu będą automatycznie przesuwane do klasy otwartej. / In the case of notification to the working class or champion is required to attach a copy of a document valid. Applications without this document will be automatically moved to the open class. / m Fall der Mitteilung an die Arbeiterklasse oder Meister ist verpflichtet, eine Kopie eines Dokuments gültig zu befestigen. Bewerbungen ohne dieses Dokument wird automatisch in der offenen Klasse verschoben werden.

Na każdym zgłoszeniu należy obowiązkowo podać numer rejestracyjny psa, a do zgłoszenia dołączyć kserokopię rodowodu. / Each application must include a copy of pedigree, is mandatory. / Jeder Antrag muss eine Kopie der Pedigree, ist obligatorisch.

MIEJSCE / PLACE

 

Ośrodek Szkolenia Psów ZKwP oddział we Wrocławiu /  ZKwP Dog Training Centre in Wroclaw

Wrocław ul. Na Niskich Łąkach 7  / Na Niskich Lakach Str. Wroclaw Poland

GPSN 51.096439          E 17.0610675

+ 51o 5′ 47.18 „,     +17° 3′ 42.03


Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie w systemie wystawy.NET

Zgłoszenia na Wystawę + Nocną Galę Bokserów / Registration for Boxer Dog Show + Boxer Night Gala.

Przyjmowanie zgłoszeń na wystawę i Nocną Galę Bokserów do dnia 25.06.2018

Zgłoszenia na ZTP proszę wysyłać mailowo na adres djdyjor@pnet.pl. W zgłoszeniu proszę podać dane właściciela i psa i dołączyć skan rodowodu oraz badania na dysplazję. Na testach proszę mieć ze sobą oryginały rodowodu i badania na dysplazję. / Registration for ZTP should be sent by email to the address djdyjor@pnet.pl. In e-mail, please provide the owner and dog data and attach the pedigree scan and dysplasia examination. On tests, please bear the originals of  pedigree and test for dysplasia.

Przyjmowanie zgłoszeń na ZTP do dnia 25.06.2018

 

 

Opłata wyłacznie dla członków ZKwP.
Payment for ZKwP members – only.
Zahlung ausschließlich für die Mitglieder der Polnischen Kennel Club.
Dla wszystkich uczestników zagranicznych.

For all international participants.
Für alle internationalen Teilnehmer.

Zgłoszenie jednego psa
For one dog
Für ein Hund
85 zł

70 zł – białe boksery

30 Euro

25 Euro – white

boxers

Każdy kolejny pies / suka

Each additional dog / bitch

Jeden weiteren Hund / Hündin

70 zł 25 Euro
Klasa młodszych szczeniąt i szczeniąt
Minor Puppy Classes, Puppy Classes
Minor Jüngstekl, Jüngstekl.
40 zł 15 Euro
Klasa honorowa
Honour class
Ehrenkl.
40 zł 15 Euro
Nocna Gala Bokserów

Boxer Night Gala

50 zł 20 Euro
Klasa weteranów
Veteranclass
Weteranennkl.
bezpłatnie free
ZTP 125 zł 30 Euro
 

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE BĘDĄ DO DNIA

– reklamy hodowlane, czarno-białe, 1 strona           –        100,00 PLN,

– reklamy hodowlane, czarno-białe, 1/2 strony       –        75,00 PLN,

– reklamy niehodowlane, czarno-białe, 1 strona      –        150,00 PLN.