MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH – CACIB 28-29.09.2019

—> KATALOG POWYSTAWOWY <—

Pliki do pobrania:

Plan sędziowania

Spis wystawców

 

 


W związku z odwołaniem Międzynarodowej Wystawy w Poznaniu Plenum Zarządu Głównego na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2019 podjęło uchwałę o nadawaniu tytułu Zwycięzca Polski Na Wystawie Międzynarodowej we Wrocławiu.


!!! PRZY WPŁATACH NA KONTO PROSZĘ W TYTULE NAPISAĆ JAKIEJ WYSTAWY DOTYCZY WPŁATA + imię, nazwisko oraz nazwę psa i klasę do której jest zgłaszany!!!

 


 

 • Miejsce – Place

Stadion OLIMPIJSKI, Wrocław, al. Paderewskiego 35
Rozpoczęcie Wystawy godz. 10.00.

 • Adres organizatora – Organizer’s address

Związek Kynologiczny w Polsce – Oddział we Wrocławiu
50-078 Wrocław, ul. Leszczyńskiego 7
 (Poland)
tel./phone 
(0048) 71/343 25 22, 71/342 13 41
Biuro czynne:  pn 11-14; wt, śr, czw, pt 15 – 20

 

– pierwszy pies 120 zł 
– każdy następny pies 110 zł
– pies w klasie młodszych szczeniąt i szczeniąt  50 zł
– pies w klasie weteranów 30 zł
– konkurencja Najlepsza Para  30 zł
– Konkurs Młody Prezenter  50 zł/dzień

Opłaty za zgłoszenia psów ras polskich są niższe o 50 %.

PARKING NA TERENIE WYSTAWY
Karty parkingowe w promocyjnej cenie 20 zł(na 1 dzień) można zakupić on-line w systemie wystawy.NET
Opłaty parkingowe wnoszone w dniu wystawy wynoszą 35 zł (za 1 dzień), w zależności od dostępności miejsc parkingowych.

KATALOG
Katalog w formie pliku PDF będzie dostępny dla każdego wystawcy w systemie na każdy dzień wystawy, na dwie godziny przed rozpoczęciem oceny w ringu. Katalogi w wersji drukowanej można zakupić z wyprzedzeniem w systemie wystawy.NET przy zgłaszaniu psa. Będą one dostępne do odbioru w dniu wystawy.

ENTRY FEE FOR THIS SHOW IS REQUIRED.
Acceptance of the entry will take place after received payment. If the fee is not paid, entry will be canceled.

On-line payment PayU for this show are available in the wystawy.NET system.

Foreign exhibitors payment up to 09.09.2019:

CATALOG
Catalog in the form of PDF file will be available for each exhibitor in the system on each of the exhibition day, two hours before the start of judging in the rings.
Catalogs in the printed version can be purchased in advance in the wystawy.NET system while doing dogs entry.
They will be available to be picked up on the day of the exhibition. The printed catalog price is 5 EUR.

– the first dog 45 EURO 
– every additional dog 40 EURO 
– minor puppy and puppy class 20 EURO
– veteran class 10 EURO
– Best Brace 10 EURO
– Junior Handling  20 EURO/day

Entry fee for Polish breeds are 50% lower.

Parking at the showground
Parking tickets at special price are now available on-line at www.wystawy.NET system. Pre-order is only 5 EURO per day.
Normal price, paid on the show day, is 8 EURO a day and is dependable on number of parking space left (we cannot guarantee a parking place if you don not pre-order it)

 • Bitelty wstępu

ulgowy8,00 zł

Bilet ulgowy przysługuje :

– dzieciom od ukończenia 3 do pełnoletniości
– emerytom i rencistom
– osobom posiadającym orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub Legitymację Osoby Niepełnosprawnej
– opiekunowi osoby niepełnosprawnej (jednemu opiekunowi na jedną osobę niepełnosprawną) w przypadku wejścia wraz z podopieczną osobą, pod warunkiem, iż osoba niepełnosprawna, nad którą sprawuje opiekę posiada odpowiedni dokument potwierdzający konieczność stałej opieki drugiej osoby. Za opiekuna uznaje się osobę, która posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, czyli która ukończyła 13 lat

normalny – 12 zł.

 • Reklamy w katalogu, stoiska handlowe 

Hodowlane – cała strona (cz-b) – 120 zł netto (+ 23% Vat)
Firmy            – cała strona (cz-b) – 250 zł netto (+ 23% Vat)

W katalogu zostaną zamieszczone tylko reklamy wcześniej opłacone.
Formaty reklam: cała strona (A-5) Gotowe reklamy.

Stoiska – 200 zł netto za 1mb / 2 dni

 •  Kobieta i pies – Women and Dog

Zapraszamy, jak co roku do bezpłatnej konkurencji, w której oceniany będzie styl, dopasowanie oraz pomysłowość i kreatywność!!! Na nominowane pary będą oczekiwać bardzo atrakcyjne nagrody! Do konkurencji mogą przystąpić Panie w wieku minimum 18 lat wraz z psami które uczestniczą w naszej wystawie.

We invite you to the free competition every year which will evaluate your style, fitting, ingenuity and creativity!!!
There will be very attractive prizes waiting for nominated couples! Competitors can become ladies being 18 and older.

 • Informacje regulaminowe związane z wystawą

Wszelkie zmiany, w tym zmiany klas możliwe są jedynie w wyjątkowych wypadkach, tylko do dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń, mailem (adres @ zgodny z adresem zgłoszeniowym). Wysłanie zgłoszenia do klasy championów będzie możliwe tylko z dołączonym dyplomem championatu krajowego lub międzynarodowego (dotyczy championatów tzw. „dorosłych”). Wysłanie zgłoszenia do klasy użytkowej będzie możliwe tylko z dołączonym certyfikatem użytkowości (dotyczy wszystkich ras uprawnionych przez FCI do startu w klasie użytkowej). Zgłoszenia do których nie zostaną dołączone certyfikaty (championatu lub użytkowości) zostaną automatycznie przesunięte do klasy otwartej bez dodatkowego powiadamiania właścicieli. Zostaną zaakceptowane tylko psy, które mają podany nr rodowodu (dla psów z klasy szczeniąt i młodzieży dopuszcza się adnotację „w przygotowaniu„) oraz numer rejestracyjny – obowiązkowy dla wszystkich psów zarejestrowanych w Polsce. Wymagany jest nr rodowodu „pierwotny”, dla psów z PKR nostryfikowanym. Potwierdzenia innych tytułów do zamieszczenia w katalogu należy dosłać mailem, tylko wtedy zostaną zamieszczone. Każdy zgłoszony pies podlega opłacie, niezależnie od jego wystawienia. Za tego samego właściciela, (uprawnionego do zniżki na kolejne psy) przyjmuje się właścicieli o identycznie brzmiącym imieniu i nazwisku. „Za pierwszego psa” (uprawniającego do zniżek na kolejne zgłoszone psy), uznaje się psa zgłoszonego do klasy: młodzieży, pośredniej, otwartej, użytkowej lub championów. Zniżka dotyczy tylko psów zgłoszonych do wymienionych klas. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
Od 1 stycznia 2016 r. nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.
Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony pozostawione naturalne jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu. Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.
Wystawca oświadcza zgłaszając psa na wystawę, że przyjmuję na siebie odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez swojego psa, ma opłaconą składkę członkowską w ZKwP za rok bieżący, a zgłaszany pies jest zarejestrowany w oddziale ZKwP oraz wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w katalogu wystawowym i ich przetwarzanie. Obsada sędziowska może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.
Na wystawie i terenach przyległych obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży szczeniąt.

 • Information from the Dog Show Regulations

All changes, including class transfers, are only possible in exceptional cases, up to the final day of the official application acceptance, by post (address @ compliant with the address of the application). You can submit your entry into the Champion class only with the national or international champion certificate (for „adult” masters). To enter a dog in working class, the entry form must be accompanied by a copy of the FCI compulsory certificate, WCC (Working Class Certificate) (valid for all classes recognized by the FCI for the start in the Working class). Dogs whose applications are delivered without any required certificates (Champion or Working class) are automatically transferred to the Open class without further notice to the owners. Only dogs with the pedigree number are accepted (puppies and juniors are allowed with a note „in preparation”) and the registration number is obligatory for all dogs registered in Poland. For dogs with a recognized PKR the number of the original pedigree is required. The acknowledgments of other titles, which are to be included in the catalog, are to be sent by e-mail, only then they will appear in the catalog. Each dog is subjected to a fee, regardless of whether it is shown or not. Everyone with an identical name and first name is considered for the same owner (entitled to reduction of the fee for the next dog). The first dog (entitled to reduction of the fee for the next entered dogs) is a dog that has been registered in the junior, intermediate, open, working or champion class. The organizer reserves the right to refuse the acceptance of any application without giving reasons.
Since 1st January 2016 dogs born after 1st January 2012 in Poland have been no longer accepted with cropped ears and/or docked tails in dog shows.
Dogs, born in countries where there is a ban on cropping or docking, must have natural ears and/or tails which are a condition for acceptance into the show and evaluation in the ring. Dogs, born in countries where there is no ban on cropping and docking, are accepted into the show with cropped and natural ears and/or docked and natural tails.
The exhibitor declares that he assumes responsibility for any damage caused by his dog, has paid the membership fee in the ZKwP for the current year and the reported dog is registered in the branch office of ZKwP. The exhibitor agrees to release his personal data in the dog show catalog and for further processing. The judges may be changed for reasons beyond the control of the organizer. It is strictly forbidden to sell puppies on the dog show grounds and adjacent areas.

 

 

SĘDIOWIE/JUDGES:
?️?️?️?️?️?️?️?️?️?️?️?️
Sobota (Saturday) 28.09.2019
?️?️?️?️?️?️?️?️?️?️?️?️

1️⃣️Grupa I
Janusz Opara (Polska/Poland) RING 21: Owczarek niemiecki (German shepherd dog)
Barbara Czasławska (Polska/Poland) RING 20: Owczarki australijskie, Owczarki belgijskie, Owczarki francuskie i pozostałe (Australian shepherd, Belgian shepherd dogs, French shepherd dogs, Remaining shepherd dogs)
Luis Pinto Teixeira (Portugalia/Portugal) RING 19: Biały owczarek szwajcarski, Ceskoslovenský Vlcak, Owczarek staroangielski Bobtail, Pozostałe owczarki brytyjskie (White Swiss Shepherd Dog, Czechslovakian Wolfdog, Old English Sheepdog, Remaining shepher dogs)
Anna Redlicka (Polska/Poland) RING 18: Polski Owczarek Nizinny, Polski Owczarek Podhalański (Polish Lowland Sheepdog, Tatra Shepherd Dog)
Ruth Wagner (Luksemubrg/Luxemburg) RING 17: Owczarek szetlandzki, Owczarek szkocki, Welsh corgi (Collie Shetland sheepdog, Collie, Welsh corgi)

3️⃣Grupa III
Fabrizio La Rocca (Włochy/Italy) RING 7: American Staffordshire terrier, Bulteriery (American Staffordshire terrier, Bull Terrier)
Dimitry van Raamsdonk (Belgia/Belgium) RING 8: Staffordshire Bull Terrier
Andrzej Kaźmierski (Polska/Poland) RING 9: Bulterier miniaturowy (Miniature Bull Terrier)
Małgorzata Jurek – Ereńska (Polska/Poland) RING 10: Jack Russell Terrier, Parson Russel Terrier
Małgorzata Wieremiejczyk – Wierzchowska (Polska/Poland) RING 11: Pozostałe teriery niskonożne, Teriery wysokonożne (Remaining breeds)
Jarosław Grunt (Polska/Poland) RING 12: Australian silky terrier, Terier australijski, Terier szkocki (Scottish Terrier) Yorkshire terrier

6️⃣Grupa VI
Dorota Witkowska RING 1: Bassety, Posokowce, Rhodesian ridgeback, Pozostałe gończe (Bassets Scent hounds, Rhodesian Ridgeback, Remaining breeds)
Krystyna Opara (Polska/Polska) RING 2: Beagle, Ogar polski, Gończy polski (Beagle, Polish Hound, Polish Hunting Dog)

8️⃣Grupa VIII
Andi Hudono (Indonezja/Indonesia) RING 14: Flat coated retriever, Spaniele (Spaniels)
Vladimir Piskay (Słowacja/Slovakia) RING 15: Golden retriever, Nova Scotia Duck Tolling Retriever, Lagotto Romagnolo
Roberto Shill (Rumunia/Romania) RING 16: Labrador retriever, Pozostałe rasy (Remaining breeds)

?Grupa X
Petru Montean (Rumunia/Romania) RING 5: Charcik włoski (Italian sighhound), Greyhound, Whippet
Tadeusz Chwalny (Polska/Poland) RING 6: Pozostałe charty (Remaining breeds)

⏩ Piotr Król (Polska/Poland) RING 13: Rasy nieuznane przez FCI (Breeds unrecognized by the FCI), Młody Prezenter (Junior Handling)

Andrzej Kaźmierski (Polska/Poland): Kobieta i Pies

?️?️?️?️?️?️?️?️?️?️?️?️
Niedziela (Sunday) 29.09.2019
?️?️?️?️?️?️?️?️?️?️?️?️

2️⃣Grupa II
Fabrizio La Rocca (Włochy/Italia) RING 14: Bokser, Buldog angielski, Fila, Tosa, Shar-pei (German boxer, Bulldog, Fila, Tosa, Shar-pei)
Małgorzata Jurek – Ereńska (Polska/Poland) RING 15: Broholmer, Bullmastif, Cane corso, Leonberger, Nowofundland, pozostałe molosy typu górskiego (Broholmer, Bullmastif, Cane Corso Italiano Leonberger, Nowofundland and Remaining mountain type breeds)
Luis Pinto Teixeira (Portugalia/Portugal) RING 16: Dog Argentyński, Dogue de Bordeaux, Dog kanaryjski, Dog z Majorki, Dog niemiecki,  Mastify (Dogo Argentino, Dogue de Bordeaux, Dogo Canario, Majorca Mastiff, Deutsche Dogge, Mastiffs)
Andrzej Kaźmierski (Polska/Poland) RING 17: Sznaucery (Schnauzers)
⏩Jarosław Grunt (Polska/Poland) RING 18: Szwajcarskie psy górskie i do bydła (Swiss Mountain and Cattledogs) )
Andi Hudono (Indonezja/Indonesia) RING 19: Czarny terier rosyjski, Pinczery, Rottweiler (Black Terrier, Pinschers, Rottweiler)
Krystyna Opara (Polska/Poland) RING 20: Owczarek kaukaski, Owczarek środkowoazjatycki (Caucasian Shepherd Dog, Central Asia Shepherd Dog)

️️4️⃣️️️️Grupa IV
Petru Montean (Rumunia/Romania) RING 6: Jamniki (Dachshunds)

5️⃣️️Grupa V
Małgorzata Wieremiejczyk – Wierzchowska (Polska/Poland): RING 2: Siberian husky, Samoyed
Roberto Shill (Rumunia/Romania) RING 3: Alaskan malamute, Basenji, Chow-chow, Shiba, Szpice myśliwskie (Hunting Spitzs)
Ruth Wagner (Luksemubrg/Luxemburg) RING 4: Akity i Rasy pierwotne (Akits, Primitive type breeds)
Vladimir Piskay (Słowacja/Slovakia) RING 5: Szpice (spitzs)

7️⃣Grupa VII
Tadeusz Chwalny (Polska/Poland) RING 1: Wyżły brytyjskie i pozostałe (British and other pointing dogs)
⏩Dorota Witkowska (Polska/Poland) RING 13: Wyżły weimerskie i węgierskie (Weimaraner, Hungarian Pointer)

9️⃣Grupa IX
Piotr Król (Polska/Poland) RING 7: Cavalier King Charles Spaniel, KingaCharles Spaniel, Chin Japoński, Gryfoniki, Spaniel Tybetański (Cavalier King Charles Spaniel, King Charles Spaniel, Japan Chin, Griffons, Tibetan spaniel)
Rafał First (Polska/Poland) RING 8: Bichon frise, Bolończyk, Grzywacz chiński, Coton de Tulear, Hawańczyk, Lwi Piesek, Spaniele kontynentalne (Bichon frise, Bolognese, Chinese Crested Dog Coton de Tulear, Havanese, Lion dog, Continental toy spaniels)
Janusz Opara (Polska/Poland) RING 9: Chihiuahua, Rosyjski Toy, Shih-tzu
⏩Anna Redlicka (Polska/Poland) RING 10: Maltańczyk, Lhasa Apso, Pekińczyk, Pudle, Terier tybetański(Malthese, Lhasa Apso, Pekignese, Poodles, Tibetan terrier)
Chantal van Raamsdonk (Belgia/Belgium) RING 11 Boston terrier, Mops (Pug)
Dimitry van Raamsdonk (Belgia/Belgium) RING 12: Buldog francuski (French bulldog)

Dorota Witkowska (Polska/Poland) RING 13: Młody Prezenter (Junior Handling)

Jarosław Grunt (Polska/Poland): Kobieta i Pies

 


Konkurencje finałowe Final competitions

 

RING HONOROWY  SOBOTA – MAIN RING SATURDAY

 

 • Konkurencja Najbardziej Dobrana Para – Kobieta i Pies (Woman and Dog Competition):Andrzej Kaźmierski
 • Finał Konkursu Młody Prezenter (Final Junior Handling): Piotr Król
 • Wybór Najpiękniejszego Psa Rasy Polskiej (Best Polish Breed): Piotr Król
 • Wybór Najpiękniejszej  Pary(Best Brace): Jarosław Grunt
 • Wybór Najpiękniejszego Weterana(Best Veteran)Barbara Czasławska
 • Wybór Najpiękniejszego Młodszego Szczenięcia (Best Minor Puppy):Fabrizio La Rocca
 • Wybór  Najpiękniejszego Szczenięcia(Best Puppy)Roberto Shill
 • Wybór Najpiękniejszego Juniora (Best Junior): Vladimir Piskay

 

Wybór Zwycięzców Grup FCI (Best of FCI Groups):

 

 • Grupa  I      Janusz Opara
 • Grupa  III  Małgorzata Jurek-Ereńska
 • Grupa  VI Krystyna Opara
 • Grupa  VIII Andi Hudono
 • Grupa X    Tadeusz Chwalny

 

RING HONOROWY  NIEDZIELA – MAIN RING SUNDAY

 

 • Konkurencja Najbardziej Dobrana Para – Kobieta i Pies (Woman and Dog Competition): Jarosław Grunt
 • Finał Konkursu Młody Prezenter (Final Junior Handling): Dorota Witkowska
 • Wybór Najpiękniejszej  Pary(Best Brace): Anna Redlicka
 • Wybór Najpiękniejszego Weterana(Best Veteran): Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska
 • Wybór  Najpiękniejszego Młodszego Szczenięcia (Best Minor Puppy):Chantal Raamsdonk
 • Wybór  Najpiękniejszego Szczenięcia(Best Puppy): Dimitri Raamsdonk
 • Wybór Najpiękniejszego Juniora (Best Junior):Andi Hudono

 

 • Wybór Zwycięzców Grup FCI (Best of FCI Groups):
 • Grupa II    Andrzej Kaźmierski
 • Grupa IV   Petru Montean
 • Grupa V     Ruth Wagner
 • Grupa VII  Dorota Witkowska
 • Grupa IX   Rafał First

 

 Wybór Najpiękniejszego Juniora Wystawy (Best Junior):

 • Luis Pinto Teixeira

Wybór Najpiękniejszego Psa Wystawy (Best In Show):

 

 • Luis Pinto Teixeira

 

 

 

 

Obsada sędziowska może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.

The judical cast can be changed for the reasons independent of the show organizer.