XXVI Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych – CACIB 29-30.09.2018

Katalog powystawowy CACIB 2018

Statystyki CACIB 2018

NASI FINALIŚCI.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

PLAN SĘDZIOWANIA

WYKAZ WYSTAWCÓW

PLANY RINGÓW

Serdecznie zapraszamy wszystkich na naszą wystawę. Z okazji 70 – lecia Oddziału, wszyscy uczestnicy wystawy otrzymają upominek.

 • Miejsce – Place

Stadion OLIMPIJSKI, Wrocław, al. Paderewskiego 35
Rozpoczęcie Wystawy godz. 10.00.

 • Adres organizatora – Organizer’s address

Związek Kynologiczny w Polsce – Oddział we Wrocławiu
50-078 Wrocław, ul. Leszczyńskiego 7
 (Poland)
tel./phone 
(0048) 71/343 25 22, 71/342 13 41
Biuro czynne:  pn 11-14; wt, śr, czw, pt 15 – 20

 • Termin zgłoszeń – Dedline of entries zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń
 • Formularz zgłoszeniowy – Entry form – Einschreibeformular

 • Relacje filmowa z poprzednich wystaw

POOGLĄDAJ JAK BYŁO NA WYSTAWIE

SOBOTA      NIEDZIELA

***

Tak było na naszej wystawie w poprzednich latach – zdjęcia

sobota , niedziela .

 • Opłaty – Entry Fees

OPŁATA ZA ZGŁOSZENIE NA TĘ WYSTAWĘ JEST WYMAGANA.
Przyjęcie zgłoszenia nastąpi po zarejestrowaniu opłaty w systemie. W przypadku nieopłacenia zgłoszenia, zostanie ono anulowane.

Dla tej wystawy w systemie wystawy.NET dostępne są płatności PayU.

Wystawcy krajowi – opłaty wniesione do dnia 16.09.2018 r. – data wpływu na konto oddziału !  (dotyczy wyłącznie psów zarejestrowanych w ZKwP)

KATALOG
Dla każdego wystawcy zostanie udostępniony katalog w postaci pliku PDF, który będzie dostępny w systemie w dniu wystawy, na dwie godziny przed rozpoczęciem sędziowania psów w ringach.
Katalogi w wersji drukowanej można zakupić w przedsprzedaży w systemie wystawy.NET w czasie zgłaszania psów na wystawę. Będą one do odbioru w dniu wystawy. Cena katalogu w wersji drukowanej wynosi 15 zł.

– pierwszy pies 120 zł 
– każdy następny pies 110 zł
– pies w klasie młodszych szczeniąt i szczeniąt  50 zł
– pies w klasie weteranów 30 zł
– konkurencja Najlepsza Para  30 zł
– Konkurs Młody Prezenter  50 zł/dzień

Opłaty za zgłoszenia psów ras polskich są niższe o 50 %.

PARKING NA TERENIE WYSTAWY
Karty parkingowe w promocyjnej cenie 20 zł(na 1 dzień) można zakupić on-line w systemie wystawy.NET
Opłaty parkingowe wnoszone w dniu wystawy wynoszą 35 zł (za 1 dzień), w zależności od dostępności miejsc parkingowych.

ENTRY FEE FOR THIS SHOW IS REQUIRED.
Acceptance of the entry will take place after received payment. If the fee is not paid, entry will be canceled.

On-line payment PayU for this show are available in the wystawy.NET system.

Foreign exhibitors payment up to 16.09.2018:

CATALOG
Catalog in the form of PDF file will be available for each exhibitor in the system on each of the exhibition day, two hours before the start of judging in the rings.
Catalogs in the printed version can be purchased in advance in the wystawy.NET system while doing dogs entry.
They will be available to be picked up on the day of the exhibition. The printed catalog price is 5 EUR.

– the first dog 45 EURO 
– every additional dog 40 EURO 
– minor puppy and puppy class 20 EURO
– veteran class 10 EURO
– Best Brace 10 EURO
– Junior Handling  20 EURO/day

Entry fee for Polish breeds are 50% lower.

Parking at the showground
Parking tickets at special price are now available on-line at www.wystawy.NET system. Pre-order is only 5 EURO per day.
Normal price, paid on the show day, is 8 EURO a day and is dependable on number of parking space left (we cannot guarantee a parking place if you don not pre-order it)

 • Bitelty wstępu

ulgowy8,00 zł

Bilet ulgowy przysługuje :

– dzieciom od ukończenia 3 do pełnoletniości
– emerytom i rencistom
– osobom posiadającym orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub Legitymację Osoby Niepełnosprawnej
– opiekunowi osoby niepełnosprawnej (jednemu opiekunowi na jedną osobę niepełnosprawną) w przypadku wejścia wraz z podopieczną osobą, pod warunkiem, iż osoba niepełnosprawna, nad którą sprawuje opiekę posiada odpowiedni dokument potwierdzający konieczność stałej opieki drugiej osoby. Za opiekuna uznaje się osobę, która posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, czyli która ukończyła 13 lat

normalny – 12 zł.

 • Reklamy w katalogu, stoiska handlowe 

Hodowlane – cała strona (cz-b) – 120 zł netto (+ 23% Vat)
Firmy            – cała strona (cz-b) – 250 zł netto (+ 23% Vat)

W katalogu zostaną zamieszczone tylko reklamy wcześniej opłacone.
Formaty reklam: cała strona (A-5) Gotowe reklamy.

Stoiska – 200 zł netto za 1mb / 2 dni

 •  Kobieta i pies – Women and Dog

Zapraszamy, jak co roku do bezpłatnej konkurencji, w której oceniany będzie styl, dopasowanie oraz pomysłowość i kreatywność!!! Na nominowane pary będą oczekiwać bardzo atrakcyjne nagrody! Do konkurencji mogą przystąpić Panie w wieku minimum 18 lat wraz z psami które uczestniczą w naszej wystawie.

We invite you to the free competition every year which will evaluate your style, fitting, ingenuity and creativity!!!
There will be very attractive prizes waiting for nominated couples! Competitors can become ladies being 18 and older.

 • Informacje regulaminowe związane z wystawą

Wszelkie zmiany, w tym zmiany klas możliwe są jedynie w wyjątkowych wypadkach, tylko do dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń, mailem (adres @ zgodny z adresem zgłoszeniowym). Wysłanie zgłoszenia do klasy championów będzie możliwe tylko z dołączonym dyplomem championatu krajowego lub międzynarodowego (dotyczy championatów tzw. „dorosłych”). Wysłanie zgłoszenia do klasy użytkowej będzie możliwe tylko z dołączonym certyfikatem użytkowości (dotyczy wszystkich ras uprawnionych przez FCI do startu w klasie użytkowej). Zgłoszenia do których nie zostaną dołączone certyfikaty (championatu lub użytkowości) zostaną automatycznie przesunięte do klasy otwartej bez dodatkowego powiadamiania właścicieli. Zostaną zaakceptowane tylko psy, które mają podany nr rodowodu (dla psów z klasy szczeniąt i młodzieży dopuszcza się adnotację „w przygotowaniu„) oraz numer rejestracyjny – obowiązkowy dla wszystkich psów zarejestrowanych w Polsce. Wymagany jest nr rodowodu „pierwotny”, dla psów z PKR nostryfikowanym. Potwierdzenia innych tytułów do zamieszczenia w katalogu należy dosłać mailem, tylko wtedy zostaną zamieszczone. Każdy zgłoszony pies podlega opłacie, niezależnie od jego wystawienia. Za tego samego właściciela, (uprawnionego do zniżki na kolejne psy) przyjmuje się właścicieli o identycznie brzmiącym imieniu i nazwisku. „Za pierwszego psa” (uprawniającego do zniżek na kolejne zgłoszone psy), uznaje się psa zgłoszonego do klasy: młodzieży, pośredniej, otwartej, użytkowej lub championów. Zniżka dotyczy tylko psów zgłoszonych do wymienionych klas. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
Od 1 stycznia 2016 r. nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.
Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony pozostawione naturalne jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu. Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.
Wystawca oświadcza zgłaszając psa na wystawę, że przyjmuję na siebie odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez swojego psa, ma opłaconą składkę członkowską w ZKwP za rok bieżący, a zgłaszany pies jest zarejestrowany w oddziale ZKwP oraz wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w katalogu wystawowym i ich przetwarzanie. Obsada sędziowska może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.
Na wystawie i terenach przyległych obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży szczeniąt.

 • Information from the Dog Show Regulations

All changes, including class transfers, are only possible in exceptional cases, up to the final day of the official application acceptance, by post (address @ compliant with the address of the application). You can submit your entry into the Champion class only with the national or international champion certificate (for „adult” masters). To enter a dog in working class, the entry form must be accompanied by a copy of the FCI compulsory certificate, WCC (Working Class Certificate) (valid for all classes recognized by the FCI for the start in the Working class). Dogs whose applications are delivered without any required certificates (Champion or Working class) are automatically transferred to the Open class without further notice to the owners. Only dogs with the pedigree number are accepted (puppies and juniors are allowed with a note „in preparation”) and the registration number is obligatory for all dogs registered in Poland. For dogs with a recognized PKR the number of the original pedigree is required. The acknowledgments of other titles, which are to be included in the catalog, are to be sent by e-mail, only then they will appear in the catalog. Each dog is subjected to a fee, regardless of whether it is shown or not. Everyone with an identical name and first name is considered for the same owner (entitled to reduction of the fee for the next dog). The first dog (entitled to reduction of the fee for the next entered dogs) is a dog that has been registered in the junior, intermediate, open, working or champion class. The organizer reserves the right to refuse the acceptance of any application without giving reasons.
Since 1st January 2016 dogs born after 1st January 2012 in Poland have been no longer accepted with cropped ears and/or docked tails in dog shows.
Dogs, born in countries where there is a ban on cropping or docking, must have natural ears and/or tails which are a condition for acceptance into the show and evaluation in the ring. Dogs, born in countries where there is no ban on cropping and docking, are accepted into the show with cropped and natural ears and/or docked and natural tails.
The exhibitor declares that he assumes responsibility for any damage caused by his dog, has paid the membership fee in the ZKwP for the current year and the reported dog is registered in the branch office of ZKwP. The exhibitor agrees to release his personal data in the dog show catalog and for further processing. The judges may be changed for reasons beyond the control of the organizer. It is strictly forbidden to sell puppies on the dog show grounds and adjacent areas.

 

 • Proponowana obsada sędziowska (Judges crew)
 • UWAGA ! Zmiana sędziego. Zamiast Pani Ewy Stolarskiej sędziuje Pani Lenka Frncova

Sobota (Saturday)  29.09.2018

Grupa I

Bessho Satoshi (Japonia/Japan) RING 19: Biały owczarek szwajcarski, Owczarek niemiecki (White Swiss Shepherd Dog, German shepherd dog)

Peter Harsanyi (Węgry/Hungary) RING 16: Ceskoslovenský Vlcak, Owczarek szetlandzki, Owczarek szkocki collie (Czeslovakian Wolfdog) Shetland sheepdog, Collie)

Luis Pinto Teixeira (Portugalia/Portugal) RING 15: Pozostałe owczarki brytyjskie (Remaining british shepherd dogs)

Piotr Król (Polska/Poland) RING 18: Polski Owczarek Nizinny, Polski Owczarek Podhalański (Polish Lowland Sheepdog, Tatra Shepherd Dog) 

Andrzej Zamoyski (Polska/Poland) RING 17: Owczarki australijskie, Owczarki belgijskie, Owczarki francuskie i pozostałe rasy (Australian shepherd, Belgian shepherd dogs, French shepherd dogs, Remaining shepherd dogs)

Grupa III

Manuel Torres (Hiszpania/Spain) RING 6: American Staffordshire terrier, Bulterier (American Staffordshire Terrier, Bull Terrier)

Fabrizio La Rocca (Włochy/Italy) RING 7: Staffordshire bull terrier, Bulterier miniaturowy (Staffordshire Bull Terrier, Miniature Bull Terrier) 

Torsten Lemmer (Bułgaria/Bulgaria) RING 10: Australian silky terrier, Terier australijski, Terier szkocki, West Highland White Terrier, Yorkshire terrier (Australian Silky Terrier, Australian Terrier Scottish Terrier, West Highland White Terrier Yorkshire Terrier)

Jarosław Grunt (Polska/Poland) RING 9: Jack Russell Terrier, Parson Russel Terrier (Jack Russell Terrier, Parson Russel Terrier)

Lucyna Seidel (Polska/Poland) RING 11: Pozostałe teriery niskonożne, Teriery wysokonożne (Remaining breeds)

Grupa VI

Anna Rajs (Polska/Polska) RING 2: Gończy polski (Polish Hunting Dog)

Dusan Paunovic (Serbia/Serbia) RING 3: Bassety, Beagle, Ogar polski  (Bassets, Beagle, Polish Hound)

Ervin Deutscher (Austria/Austria) RING 1: Posokowce, Rhodesian ridgeback i pozostałe gończe (Scent hounds, Rhodesian Ridgeback, Remaining breeds)

Grupa VIII 

Luis Pinto Teixeira (Portugalia/Portugal) RING 15: Labrador retriever (Labrador retriever)

Theres Johansson (Szwecja/Sweden) RING 14: Golden retriever, Nova Scotia Duck Tolling Retriever (Golden retriever, Nova Scotia Duck Tolling Retriever)   

Borje Johansson (Szwecja/Sweden) RING 13: Flat coated retriever, Spaniele i pozostałe rasy (Flat Coated Retriever, Spaniels, Remaining breeds)

Grupa X

Lenka Frncova (Czechy/Czech Republic) RING 4:  Whippet, Chart afgański, Chart rosyjski borzoj, Deerhound, Wilczarz irlandzki (Whippet, Afhgan Hound, Borzoi, Deerhound, Irish Wolfhound)

Dorota Witkowska (Polska/Poland) RING 5: Pozostałe charty (Remaining breeds)

Rasy nieuznane przez FCI (Breeds unrecognized by the FCI)

Andrzej Kaźmierski (Polska/Poland) RING 12

Młody Prezenter (Junior Handling)

Viva Maria Soleckyj Szpunar (Polska/Poland) RING 12

Niedziela (Sunday) 30.09.2018

Grupa II

Jarosław Grunt (Polska/Poland) RING 19: Bernardyny, Owczarek kaukaski, Owczarek środkowoazjatycki, Rottweiler, Hovawart (Saint Bernard Dogs, Caucasian Shepherd Dog, Central Asia Shepherd Dog, Rottweiler, Hovawart)

Luis Pinto Teixeira (Portugalia/Portugal) RING 13: Bokser, Dogi i Mastify (German boxer,  Dogge, Mastiffs)

Ervin Deutscher (Austria/Austria) RING 14: Sznaucery (Schnauzers)

Fabrizio La Rocca (Włochy/Italia) RING 15: Anatolian, Broholmer, bullmastif,  Dog argentyński, Dogue de Bordeaux, Fila, Shar-Pei, Tosa, Leonberger, Nowofundland, pozostałe molosy typu górskiego (Anatolian, Broholmer Dogo argentino, Fila brasileiro, Shar-Pei, Tosa, Leonberger, Nowofundland and remaining mountain type breeds)

Piotr Król (Polska/Poland) RING 16: Czarny terier rosyjski, Pinczery (Black Terrier, Pinschers)

Andrzej Zamoyski (Polska/Poland) RING 17: Szwajcarskie psy górskie i do bydła (Swiss Mountain and Cattledogs)

Pedro Bispo (Portugalia/Portugal) RING 18: Buldog angielski, Cane corso (Bulldog, Cane Corso Italiano)

Grupa  IV

Anna Rajs (Polska/Poland) RING 5: Jamniki (Dachshunds)

Grupa V

Lenka Frncova (Czechy/Czech Republic) RING 2: Alaskan malamute, Siberian husky, Samoyed, Szpice myśliwskie (Alaskan malamute, Siberian husky, Samoyed, Hunting Spitzs) 


Bessho Satoshi (Japonia/Japan) RING 3: Akity, Basenij, Chow-chow, Shiba (Akita, Basenij, Chow-chow, Shiba)

Grzegorz Weron (Polska/Poland) RING 4:  Szpice, Rasy pierwotne (Spitzs, Primitive type breeds)

Grupa VII

Borje Johansson (Szwecja/Sweden) RING 1: Wyżły (Pointing Dogs)

Grupa IX

Dusan Paunovic (Serbia/Serbia) RING 11: Buldog francuski (French bulldog)

Peter Harsanyi (Węgry Hungary) RING 9: Chihuahua, Rosyjski toy (Chihuahua, Russian Toy)

Dorota Witkowska (Polska/Poland) RING 12: Mops (Pug)

Torsten Lemmer (Bułgaria/Bulgaria): RING 8: Boston terier, Gryfoniki, Grzywacz chiński, Shih-tzu (Boston terirer, Griffons, Chinese Crested Dog, Shih-tzu)

Viva Maria Soleckyj Szpunar (Polska/Poland) RING 10: Maltańczyk, Lhasa apso, Pudle, Terier Tybetański (Malthese, Lhasa Apso, Poodles, Tibetan terrier)

Andrzej Kaźmierski (Polska/Poland) RING 6: Bichon frise, Bolończyk, Coton de Tulear, Hawańczyk, Lwi Piesek, Pekińczyk, Spaniele kontynentalne Papillon & Phalene (Bichon frise, Bolognese, Coton de Tulear, Havanese, Lion dog, Pekingese, Continental toy spaniels Papillon & Phalene)

Theres Johansson (Szwecja/Sweden) RING 7: Cavalier King Charles Spaniel, King Charles Spaniel, Chin Japoński, Spaniel Tybetański (Cavalier King Charles Spaniel, King Charles Spaniel, Japan Chin, Tibetan spaniel)

Młody Prezenter (Junior Handling)

Dorota Witkowska(Polska/Poland) RING 12

 • Konkurencje finałowe Final competitions

RING HONOROWY  SOBOTA – MAIN RING SATURDAY

 • Konkurencja Najbardziej Dobrana Para – Kobieta i Pies (Women and Dog Competition): Pedro Bispo
 • Finał Konkursu Młody Prezenter (Final Junior Handling): Viva Maria Soleckyj Szpunar
 • Wybór Najpiękniejszego Psa Rasy Polskiej (Best Polish Breed): Piotr Król
 • Wybór Najpiękniejszej  Pary (Best Brace): Lucyna Seidel
 • Wybór Najpiękniejszego Weterana (Best Veteran): Torsten Lemmer
 • Wybór  Najpiękniejszego Młodszego Szczenięcia (Best Minor Puppy): Lenka Frncova
 • Wybór  Najpiękniejszego Szczenięcia (Best Puppy): Peter Harsanyi
 • Wybór Najpiękniejszego Juniora (Best Junior): Bessho Satoshi
 • Wybór Zwycięzców Grup FCI (Best of FCI Groups):
 • Grupa  I  Andrzej Zamoyski
 • Grupa  III  Manuel Torres
 • Grupa  VI  Erwin Deutscher
 • Grupa  VIII  Theres Johansson
 • Grupa X  Dorota Witkowska

RING HONOROWY  NIEDZIELA – MAIN RING SUNDAY

 • Konkurencja Najbardziej Dobrana Para – Kobieta i Pies (Women and Dog Competition): Pedro Bispo: Manuel Torres
 • Finał Konkursu Młody Prezenter (Final Junior Handling): Dorota Witkowska
 • Wybór Najpiękniejszej  Pary(Best Brace): Jarosław Grunt
 • Wybór Najpiękniejszego Weterana(Best Veteran): Pedro Bispo
 • Wybór  Najpiękniejszego Młodszego Szczenięcia (Best Minor Puppy): Viva Maria Soleckyj Szpunar
 • Wybór  Najpiękniejszego Szczenięcia(Best Puppy): Peter Harsanyi
 • Wybór Najpiękniejszego Juniora (Best Junior): Bessho Satoshi
 • Wybór Zwycięzców Grup FCI (Best of FCI Groups):
 • Grupa II Fabrizio La Rocca
 • Grupa IV Anna Rajs
 • Grupa V Grzegorz Weron
 • Grupa VII Borje Johansson
 • Grupa IX  Dusan Paunovic

 Wybór Najpiękniejszego Juniora Wystawy (Best Junior):

 • Bessho Satoshi

Wybór Najpiękniejszego Psa Wystawy (Best In Show):

 • Luis Pinto Teixeira

 

 Sędzia rezerwowy: Leszek Salamon

 

 

Obsada sędziowska może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.

The judical cast can be changed for the reasons independent of the show organizer.

 • Informacje regulaminowe

Wszelkie zmiany, w tym zmiany klas możliwe są jedynie w wyjątkowych wypadkach, tylko do dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń, mailem (adres @ zgodny z adresem zgłoszeniowym), osobiście.

Wysłanie zgłoszenia do klasy championów będzie możliwe tylko z dołączonym dyplomem championatu krajowego lub międzynarodowego (dotyczy championatów tzw. „dorosłych”).

Wysłanie zgłoszenia do klasy użytkowej będzie możliwe tylko z dołączonym certyfikatem użytkowości (dotyczy wszystkich ras uprawnionych przez FCI do startu w klasie użytkowej).

Zgłoszenia do których nie zostaną dołączone certyfikaty (championatu lub użytkowości) zostaną automatycznie przesunięte do klasy otwartej bez dodatkowego powiadamiania właścicieli.

Zostaną zaakceptowane tylko psy, które mają podany nr rodowodu (dla psów z klasy szczeniąt i młodzieży dopuszcza się adnotację „w przygotowaniu„) oraz numer rejestracyjny – obowiązkowy dla wszystkich psów zarejestrowanych w Polsce. Wymagany jest nr rodowodu „pierwotny”, dla psów z PKR nostryfikowanym.

Potwierdzenia innych tytułów do zamieszczenia w katalogu należy dosłać mailem, tylko wtedy zostaną zamieszczone.

Każdy zgłoszony pies podlega opłacie, niezależnie od jego wystawienia. Za tego samego właściciela, (uprawnionego do zniżki na kolejne psy) przyjmuje się właścicieli o identycznie brzmiącym imieniu i nazwisku. „Za pierwszego psa” (uprawniającego do zniżek na kolejne zgłoszone psy), uznaje się psa zgłoszonego do klasy: młodzieży, pośredniej, otwartej, użytkowej lub championów. Zniżka dotyczy tylko psów zgłoszonych do wymienionych klas. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

Od 1 stycznia 2016 r. nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi uszami i/lub ogonami. Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony pozostawione naturalne jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu. Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.

Wystawca oświadcza zgłaszając psa na wystawę, że przyjmuję na siebie odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez swojego psa, ma opłaconą składkę członkowską w ZKwP za rok bieżący, a zgłaszany pies jest zarejestrowany w oddziale ZKwP oraz wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w katalogu wystawowym i ich przetwarzanie.

 

Na wystawie i terenach przyległych obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży szczeniąt.