Katalog powystawowy
wszelkie uwagi prosimy zgłaszać do 10dni pod adresem biuro@wystawy.net

Bilet ulgowy 15 PLN *uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych do dnia 31 grudnia roku ukończenia 24 roku życia – na podstawie legitymacji szkolnej; studenci szkół wyższych - na podstawie legitymacji studenckiej, emeryci, renciści
Bilet normalny 25 PLN
Bilet rodzinny 50 PLN *dwie osoby dorosłe i dziecko (1-3 dzieci, któremu przysługują bilety ulgowe)

PLAN SĘDZIOWANIA (Rozpiska Ras godzinowa)

i
Obsada sędziowska  może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.
The judical cast can be changed for the reasons independent of the show organizer.

Sobota Saturday

 • Group 1 – Sheepdogs and Cattledogs
  Grupa 1 – Owczarki i inne psy pasterskie
 • Group 3 – Terriers
  Grupa 3 – Teriery
 • Group 6 – Scenthounds and related breeds
  Grupa 6 – Psy gończe i rasy pokrewne
 • Group 8 – Retrievers – Flushing Dogs – Water Dogs
  Grupa 8 – Aportery, płochacze i psy dowodne
 • Group 10 – Sighthounds
  Grupa 10 – Charty
 • Unregognized breeds
  Rasy nieuznane

Niedziela Sunday

 • Group 2 – Pinscher and Schnauzer – Molossoid and Swiss Mountain and Cattledogs
  Grupa 2 – Pinczery i sznaucery, molosy, szwajcarskie psy górskie i do bydła
 • Group 4 – Dachshunds
  Grupa 4 – Jamniki
 • Group 5 – Spitz and primitive types
  Grupa 5 – Szpice i psy w typie pierwotnym
 • Group 7 – Pointing Dogs
  Grupa 7 – Wyżły
 • Group 9 – Companion and Toy Dogs
  Grupa 9 – Psy ozdobne i do towarzystwa

Stoiska handlowe:
stoiska@zkwpwroclaw.pl

Reklama w katalogu:
biuro@zkwpwroclaw.pl

Nagrody indywidualne:
Ewa Najsarek
(ewanajsarek@gmail.com; tel.: 608 658 890)

Akredytacja Fotografa:
janusz@gbgv.pl

Asystenci Kynologiczni:
agakaluska@gmail.com

Obsługa Ringowa:
agakaluska@gmail.com

 

Opłaty
Entry Fees

Wystawcy krajowi
(PLN)
Wystawcy zagraniczni
(EUR)
Członkowie Oddziału
we Wrocławiu
(PLN)

Pierwszy pies
First dog

140

45 

125

Następny pies
Every additional dog 

120

40 

105

Klasa: młodszych szczeniąt/szczeniąt/weteranów
Class: minor puppy/puppy/veteran

70

25

70

Rasy polskie | Polish breeds

70

25

70

Najlepsza Para | Best Brace

50

20

50

Młody Prezenter | Junior Handling

50

20

50

Katalog wersja drukowana
Catalog printed version

20

10

20

Parking przedsprzedaż
Parking tickets pre-order

20

5

20

Parking w dniu wystawy
Parking tickets on the show day

35

8

35

 

Termin przyjmowania zgłoszeń

12.09.2022

 


Podane ceny są cenami bez katalogu. Katalog w formie pliku PDF będzie dostępny dla każdego wystawcy w systemie na każdy dzień wystawy, na dwie godziny przed rozpoczęciem oceny w ringu. Katalogi w wersji drukowanej można zakupić
z wyprzedzeniem w systemie wystawy.NET przy zgłaszaniu psa. Będą one dostępne do odbioru w dniu wystawy.

Catalog in the form of PDF file will be available for each exhibitor in the system on each of the exhibition day, two hours before the start of judging in the rings.

Catalogs in the printed version can be purchased in advance in the wystawy.NET system while doing dogs entry.
They will be available to be picked up on the day of the exhibition. The printed catalog price is 5 EUR.

Karty parkingowe w promocyjnej cenie 20 zł (na 1 dzień) można zakupić on-line w systemie wystawy.NET
Opłaty parkingowe wnoszone w dniu wystawy wynoszą (za 1 dzień), w zależności od dostępności miejsc parkingowych.

Parking tickets at special price are now available on-line at www.wystawy.NET system. Pre-order is only 5 EURO per day.
Normal price, paid on the show day, is 8 EURO a day and is dependable on number of parking space left (we cannot guarantee a parking place if you don not pre-order it)

     
 
Opłata dla Członków Oddziału we Wrocławiu naliczy się automatycznie, po zgłoszeniu psa na podstawie    Numeru Rejestracji Oddziałowej (xxxxx/VII/xx)
 • Kobieta i Pies (Sobota i Niedziela 14:00 Ring Przygotowawczy)

Zapraszamy, jak co roku do bezpłatnej konkurencji, w której oceniany będzie styl, dopasowanie oraz pomysłowość i kreatywność!!! Na nominowane pary będą oczekiwać bardzo atrakcyjne nagrody! Do konkurencji mogą przystąpić Panie w wieku minimum 18 lat wraz z psami które uczestniczą w naszej wystawie. 

 • Woman and Dog (Saturday and Sunday 2 p.m. Collection Ring)

We invite you to the free competition every year which will evaluate your style, fitting, ingenuity and creativity!!!
There will be very attractive prizes waiting for nominated couples! Competitors can become ladies being 18 and older.

 • Informacje regulaminowe związane z wystawą:

Wszelkie zmiany, w tym zmiany klas możliwe są jedynie w wyjątkowych wypadkach, tylko do dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń, mailem (adres @ zgodny   z adresem zgłoszeniowym). Wysłanie zgłoszenia do klasy championów będzie możliwe tylko z dołączonym dyplomem championatu krajowego lub międzynarodowego (dotyczy championatów tzw. „dorosłych”). Wysłanie zgłoszenia do klasy użytkowej będzie możliwe tylko z dołączonym certyfikatem użytkowości (dotyczy wszystkich ras uprawnionych przez FCI do startu w klasie użytkowej). Zgłoszenia do których nie zostaną dołączone certyfikaty (championatu lub użytkowości) zostaną automatycznie przesunięte do klasy otwartej bez dodatkowego powiadamiania właścicieli. Zostaną zaakceptowane tylko psy, które mają podany nr rodowodu (dla psów z klasy szczeniąt i młodzieży dopuszcza się adnotację „w przygotowaniu„) oraz numer rejestracyjny – obowiązkowy dla wszystkich psów zarejestrowanych w Polsce. Wymagany jest nr rodowodu „pierwotny”, dla psów z PKR nostryfikowanym. Potwierdzenia innych tytułów do zamieszczenia w katalogu należy dosłać mailem, tylko wtedy zostaną zamieszczone. Każdy zgłoszony pies podlega opłacie, niezależnie od jego wystawienia. Za tego samego właściciela, (uprawnionego do zniżki na kolejne psy) przyjmuje się właścicieli o identycznie brzmiącym imieniu i nazwisku. „Za pierwszego psa” (uprawniającego do zniżek na kolejne zgłoszone psy), uznaje się psa zgłoszonego do klasy: młodzieży, pośredniej, otwartej, użytkowej lub championów. Zniżka dotyczy tylko psów zgłoszonych do wymienionych klas. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
Od 1 stycznia 2016 r. nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.
Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony pozostawione naturalne jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu. Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.
Wystawca oświadcza zgłaszając psa na wystawę, że przyjmuję na siebie odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez swojego psa,                                            ma opłaconą składkę członkowską w ZKwP za rok bieżący, a zgłaszany pies jest zarejestrowany w oddziale ZKwP oraz wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w katalogu wystawowym i ich przetwarzanie. Obsada sędziowska może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.
Na wystawie i terenach przyległych obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży szczeniąt.

 

 • Information from the Dog Show Regulations:

All changes, including class transfers, are only possible in exceptional cases, up to the final day of the official application acceptance, by post (address @ compliant with the address of the application). You can submit your entry into the Champion class only with the national or international champion certificate (for „adult” masters). To enter a dog in working class, the entry form must be accompanied by a copy of the FCI compulsory certificate, WCC (Working Class Certificate) (valid for all classes recognized by the FCI for the start in the Working class). Dogs whose applications are delivered without any required certificates (Champion or Working class) are automatically transferred to the Open class without further notice to the owners. Only dogs with the pedigree number are accepted (puppies and juniors are allowed with a note „in preparation”) and the registration number is obligatory for all dogs registered in Poland. For dogs with a recognized PKR the number of the original pedigree is required. The acknowledgments of other titles, which are to be included in the catalog, are to be sent by e-mail, only then they will appear in the catalog. Each dog is subjected to a fee, regardless of whether it is shown or not. Everyone with an identical name and first name is considered for the same owner (entitled to reduction of the fee for the next dog). The first dog (entitled to reduction of the fee for the next entered dogs) is a dog that has been registered in the junior, intermediate, open, working or champion class. The organizer reserves the right to refuse the acceptance of any application without giving reasons.
Since 1st January 2016 dogs born after 1st January 2012 in Poland have been no longer accepted with cropped ears and/or docked tails in dog shows.
Dogs, born in countries where there is a ban on cropping or docking, must have natural ears and/or tails which are a condition for acceptance into the show and evaluation in the ring. Dogs, born in countries where there is no ban on cropping and docking, are accepted into the show with cropped and natural ears and/or docked and natural tails.
The exhibitor declares that he assumes responsibility for any damage caused by his dog, has paid the membership fee in the ZKwP for the current year and the reported dog is registered in the branch office of ZKwP. The exhibitor agrees to release his personal data in the dog show catalog and for further processing. The judges may be changed for reasons beyond the control of the organizer. It is strictly forbidden to sell puppies on the dog show grounds and adjacent areas.