Informujemy, że Zarząd Oddziału zwołuje walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze na dzień 20.01.2024.
Rozpoczęcie: godzina 10:00
Miejsce: Hotel Haston, ul. Irysowa 3 Wrocław

RAMOWY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz Protokolantów.
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdania z działalności:
– Zarządu Oddziału,
– Oddziałowej Komisji Hodowlanej
8. Sprawozdanie finansowe.
9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
11. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Hodowlanej
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium ustępującemu
Zarządowi.
13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
14. Ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
15. Wybór na okres kadencji:
– członków Zarządu Oddziału,
– członków Komisji Rewizyjnej,
– członków Sądu Koleżeńskiego.
16. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Sprawozdanie z poprzedniego Walnego Zgromadzenia dostępne w siedzibie Oddziału.